Algemene voorwaarden

Voorwaarden van CryptoPlayCasinos.com – onze website gebruiken (gebruikers browsen) (zie voor partnerprogramma's onderaan de pagina). We raden u ook aan om onze te lezen Privacy- en beleidspagina voordat u onze diensten gaat gebruiken.

U moet Gamble Aware en als je hebt Probleem Gokken zoek een adviseur!

Enkele dingen die u moet weten voordat u in onze apps speelt en op de CryptoPlayCasinos.com-website navigeert:

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u begint met het gebruik CryptoPlayCasinos.com apps en websites. Door onze applicatie te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze applicatie niet te gebruiken.

VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE & DISCLAIMER

Het materiaal op onze applicatie of website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en beweert niet of vormt geen juridisch of ander professioneel advies en kan niet als zodanig worden gebruikt.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit toegang tot of vertrouwen op de informatie over deze applicatie en voor zover toegestaan ​​door de Engelse wetgeving, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze site.

INFORMATIE OVER ONS

CryptoPlayCasinos.com is een site beheerd door S4P MEDIA LTD met als geregistreerd adres B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, Londen, Engeland, SW17 9SH.

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Toegang tot onze applicatie of website is dagelijks toegestaan ​​en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop is gepubliceerd, met uitzondering van de demogames en grafische afbeeldingen die daarmee verband houden. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en extracten van elke pagina ('s) van onze site downloaden voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen in uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van geïdentificeerde contribuanten) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor toestemming van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u afdrukt, kopieert of downloadt een deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te staken en moet u, naar onze keuze, retourneren of eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt te vernietigen.

ONZE WEBSITE VERANDERT REGELMATIG

We proberen onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site en applicaties wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij en derde partijen die met ons zijn verbonden hierbij uitdrukkelijk uit:

- Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.

- Elke aansprakelijkheid voor enig direct, indirect of gevolgverlies of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan zijn gekoppeld en alle materialen erop geplaatst, inclusief, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor:

- verlies van inkomsten of inkomsten;

- verlies van zaken;

- verlies van winst of contracten;

- verlies van verwachte besparingen;

- verlies van gegevens;

- verlies van goodwill;

- verspilde management- of kantoortijd; en voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan ​​en of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom niet belet of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven vermelde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. Je mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misusing Act 1990. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of bij het downloaden van materiaal dat erop is gepost, of op een website die hieraan is gekoppeld.

LINKS VAN ONZE WEBSITE

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze sites. Wanneer u via onze website naar een site gaat, adviseren wij u hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te raadplegen om naleving te garanderen en te bepalen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

VARIATIES

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

Voorwaarden tussen S4P Media en aangesloten programma's

Als het partnerprogramma scheert, spelers verwijdert of statistieken in het aff programma wijzigt, hebben we het recht om hun merk van onze website te schorsen of te verwijderen.

Als het partnerprogramma de betaling van partners meer dan 3 maanden vertraagt ​​en dit proces maand na maand herhaalt, behouden we ons het recht voor om het programma te verwijderen.

Aangezien we ons hechten aan uw voorwaarden, moet u zich ook aan onze voorwaarden hechten.

Integratiekosten - worden niet gerestitueerd.

De voorwaarden kunnen voortdurend worden bijgewerkt en het is uw plicht om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

Dank je,

JOUW ZORGEN

Als je je zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, neem dan contact op met [chris [at] s4pmedia.co.uk].